ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"


Μαθηματα Π.Μ.Σ.    
Μάθημα 301

 "Σεμινάριο επιστημονικής έρευνας  - Σχεδιασμός διπλωματικής εργασίας"


  Υπεύθυνη Μαθήματος

  • Α. Καρούσου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
  • Ι. Μαντούβαλος, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ

  Διδάσκοντες

  1. Α. Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
  2. Α. Καρούσου, Επίκουρος Καθηγήτρια, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
  3. Ι. Μαντούβαλος, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
  4. Κ. Πετρογιάννης, Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  5. Α. Σαπουντζής, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
  6. Β. Σειρηνίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
  7. Β. Τσάκωνα, Επίκουρος Καθηγήτρια, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
  8. Β. Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

  Σκοπός

  Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις μεθοδολογικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μίας επιστημονικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και αρχές της επιστημονικής έρευνας, ενώ θα εμβαθύνουν στα ακόλουθα είδη έρευνας: Πειραματική, Ερωτηματολόγια, Παρατήρηση, Συνέντευξη - Ανάλυση λόγου, Ανάλυση κειμένων από τα ΜΜΕ. Οι φοιτητές θα εργαστούν στην εκπόνηση συγκεκριμένων εργασιών και ασκήσεων που θα αφορούν τόσο στον ερευνητικό σχεδιασμό, όσο και στην εφαρμογή συγκεκριμένων ερευνητικών εργαλείων και τεχνικών με σκοπό, στο τέλος του εξαμήνου, να είναι σε θέση να καταρτίσουν, να σχεδιάσουν και να συντάξουν μία δική τους ερευνητική πρόταση.

  Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

  1. Να εξηγήσουν τις βασικές έννοιες και αρχές της επιστημονικής έρευνας
  2. Να αναγνωρίσουν και να συγκρίνουν διάφορα είδη επιστημονικής έρευνας (πειραματική, συσχετιστική, παρατήρηση, ερωτηματολόγια, συνέντευξη, ανάλυση λόγου …), να αναλύσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
  3. Να προτείνουν και να τεκμηριώσουν θεωρητικά συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις.
  4. Να τεκμηριώσουν την επιλογή μίας επιστημονικής μεθόδου για τη διερεύνηση συγκεκριμένων ερωτημάτων / υποθέσεων
  5. Να σχεδιάσουν τη μεθοδολογία μίας επιστημονικής έρευνας, να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τη δειγματοληψία, τη διαδικασία, τα εργαλεία και τις τεχνικές που θα εφαρμόσουν.


  Περιεχόμενο / Θεματικές Ενότητες

  • Συνέντευξη / Ανάλυση Λόγου - Α. Σαπουντζής
  • Ανάλυση κειμένων Μ.Μ.Ε. - Β. Τσάκωνα
  • Παρατήρηση - Κ. Πετρογιάννης
  • Πειραματική Μέθοδος - Α. Καρούσου
  • Θεωρητική Έρευνα - Α. Θεοδωρίδης
  • Συγγραφή ερευνητικής πρότασης - εργασίας - Β. Χατζηνικήτα


  Αξιολόγηση:

  1. Ασκήσεις (40% της τελικής βαθμολογίας): Οι φοιτητές θα αναλάβουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου την εκπόνηση τεσσάρων ασκήσεων/εργασιών που θα αποσκοπούν στην πρακτική εφαρμογή των μεθόδων και των τεχνικών που θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.
  2. Ερευνητική πρόταση (60% της τελικής βαθμολογίας):Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου, κατόπιν συνεννόησης με κάποιον καθηγητή με συναφές γνωστικό αντικείμενο, θα πρέπει να καταρτίσουν μία δική τους ερευνητική πρόταση η οποία θα αποτελεί και την αρχική πρόταση της διπλωματικής τους εργασίας. Η αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης θα πραγματοποιηθεί από τον εκάστοτε επιβλέποντα καθηγητή.