ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"


Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.


Προκήρυξη θέσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών


  Προκήρυξη

  Κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου-Αυγούστου δημοσιεύεται στον τύπο και στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του ΔΠΘ και τον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία προσδιορίζονται τα εξής:

  1. Οι κατηγορίες πτυχιούχων/υποψηφίων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση.
  2. Ο ανώτερος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) που θα δεχθεί το Π.Μ.Σ.
  3. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ., η μορφή διδασκαλίας και το ύψος των διδάκτρων (ΦΕΚ 1487/16.07.2015 τεύχος Β).
  4. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας.
  5. Η διαδικασία και τα κριτήρια εισαγωγής των υποψήφιων ΜΦ.
  6. Σημαντικές ημερομηνίες: υποβολή αιτήσεων, γραπτή εξέταση (δοκίμιο), γραπτή εξέταση ξένης γλώσσας, ατομική συνέντευξη, ανακοίνωση κατάταξης εισαγωγής ΜΦ στο Π.Μ.Σ., εγγραφές, έναρξη μαθημάτων.
  Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών επιστημών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφών με τον προσανατολισμό του Π.Μ.Σ.


  Επιλογή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (στη διεύθυνση pmsees@psed.duth.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε μορφή PDF:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Αντίγραφο Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  3. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) από αναγνωρισμένο φορέα, όπως καθορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (http://www.asep.gr/asep/site/home/Library/Attach+Files/mob_E.csp). Οι μη κάτοχοι πιστοποιητικού μπορούν να εξεταστούν γραπτώς σε μία από τις παραπάνω ξένες γλώσσες
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
  5. Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα με όλα τα αποδεικτικά-πιστοποιητικά στοιχεία).
  6. Δύο (2) συστατικές επιστολές [Τύποι επιστολής: 1) «Πρότυπη Συστατική Επιστολή» (ο υποψήφιος την αποστέλλει στον συντάκτη, προκειμένου ο τελευταίος να την συμπληρώσει και να την αποστείλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.) ή 2) Συστατική επιστολή διαμορφωμένη κατά την κρίση του συντάκτη (ο συντάκτης την αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ)]. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
  7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ότι τα αντίγραφα που προσκομίζει είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  Διαδικασία και κριτήρια εισαγωγής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

  • α) Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι ΜΦ μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει αναλυτικούς πίνακες υποψηφίων ΜΦ και τους διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων διά ζώσης διδασκαλία, και

  • β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων καταρτίζει λίστα κατάταξης των υποψηφίων με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την συνεκτίμηση των κριτηρίων 1-7, του Πίνακα 1.

  • γ) Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με τη συνεκτίμηση κριτηρίων που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και την απόφαση της Γενική Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ε.Π.Η. και αφορούν: 1) στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την αίτηση συμμετοχής, 2) στον βαθμό τους σε γραπτό δοκίμιο που θα αφορά στη μελέτη ενός περιβαλλοντικού θέματος στην προοπτική της αειφορίας, και 3) στην ατομική συνέντευξη για την συνεκτίμηση της επιστημονικής συγκρότησής τους. Τα κριτήρια επιλογής και η βαρύτητά τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.


  Πίνακας 1. Κριτήρια εισαγωγής, μόρια  και συντελεστές βαρύτητας
  A/A Κριτήριο Μόρια / Συντελεστές Βαρύτητας
  1 Γενικός βαθμός πτυχίου προπτυχιακών σπουδών 5- 10  (Βαθμός x 1)
  2 Βαθμός συναφών με την ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων 0-5 (Μέσος όρος βαθμών  x 0,5)
  3 Βαθμός συναφούς με την ειδίκευση πτυχιακής ή διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας  0-5 (Βαθμός x 0,5)
  4 Τυχόν άλλες μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφείς με το Π.Μ.Σ. 0-5
  5 Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και σε επιστημονικά περιοδικά) 0-10
  6 Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το Π.Μ.Σ. και/ή συμμετοχή σε σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα, ημερίδες, συνέδρια 0-5
  7 Επίπεδο γλωσσομάθειας 2-5 (Άριστη γνώση: 4 μόρια, πολύ καλή γνώση: 3 μόρια, καλή γνώση: 2 μόρια, γνώση επιπλέον γλωσσών: 1 μόριο). 
  8 Γραπτή εξέταση σε δοκίμιο με περιβαλλοντικό θέμα 0-40 (Άθροισμα βαθμών των δύο αξιολογητών x 2)
  9 Ατομική συνέντευξη 0-15 (Βαθμός x 1,5)
    Σύνολο έως 100


  Γραπτή εξέταση σε δοκίμιο με περιβαλλοντικό θέμα

   Η γραπτή εξέταση σε δοκίμιο που αφορά στη μελέτη ενός περιβαλλοντικού θέματος στην προοπτική της αειφορίας διεξάγεται στους χώρους του Τ.Ε.Ε.Π.Η.. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 4 ώρες και οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να έχουν στη διάθεσή τους βιβλία περιβαλλοντικού περιεχομένου. Οι υποψήφιοι μπορεί να μελετήσουν όποια βιβλιογραφία κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητη.