ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"


Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ.


  Το Πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στο αντικείμενο της Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.

  Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, το καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δεκατρείς (13) εκπαιδευτικές εβδομάδες. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε:

   α) διά ζώσης διδασκαλία, και

   β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

  Τα διά ζώσης μαθήματα διεξάγονται κατά κύκλους οι οποίοι περιλαμβάνουν και Σαββατοκύριακα. Οι κύκλοι μαθημάτων εξειδικεύονται με την ευθύνη της Σ.Ε. μετά από συνεργασία με τους διδάσκοντες και ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

  Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η συστηματική υποχρεωτική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση οκτώ (8) υποχρεωτικών μαθημάτων που κατανέμονται εξ’ ημισείας στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών, η συστηματική υποχρεωτική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση του Σεμιναρίου επιστημονικής έρευνας και του Σχεδιασμού της διπλωματικής εργασίας, αλλά και του Σεμιναρίου σχεδιασμού και εφαρμογής παρεμβάσεων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, που πραγματοποιούνται στο τρίτο εξάμηνο, όπως και η επιτυχής εκπόνηση και δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

  Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία σχεδιάζεται κατά το τρίτο εξάμηνο, στο πλαίσιο του «Σεμιναρίου Σχεδιασμού της διπλωματικής εργασίας», και πραγματοποιείται κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών.

  Το Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον θερινούς κύκλους διαλέξεων και σεμιναριακών μαθημάτων, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις και εφαρμογές. Οι δραστηριότητες αυτές θα σχεδιάζονται και θα ανακοινώνονται έγκαιρα για την άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ).

  Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 και κατανέμεται σε 30 ανά εξάμηνο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Τα Σεμινάρια αντιστοιχούν σε 15 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) έκαστο.

  Το πρόγραμμα μαθημάτων για την απονομή του Μ.Δ.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:


Κωδικός Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο ECTS
101 Περιβάλλον, οικολογία: έννοιες, ζητήματα και πολιτικές 1ο 7,5
102 Η περιβαλλοντική γνώση και η κοινωνική της συνθήκη 1ο 7,5
103 Φιλοσοφία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική ηθική 1ο 7,5
104 Αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη 1ο 7,5
201 Πόλεις και περιβάλλον σε ιστορική προοπτική 2ο 7,5
202 Παραγωγή και χρήση του περιβαλλοντικού λόγου σε αναπτυξιακές αειφορικές δράσεις - Εφαρμογές 2ο 7,5
203 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: θεωρητικό-παιδαγωγικό πλαίσιο 2ο 7,5
204 Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας 2ο 7,5
301 Σεμινάριο επιστημονικής έρευνας – Σχεδιασμός διπλωματικής εργασίας 3ο 15
302 Σεμινάριο: Σχεδιασμός και Εφαρμογές παρεμβάσεων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Πρακτική Άσκηση 3ο 15
400 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 4ο 30

  Σε κάθε μάθημα ορίζεται ως συντονιστής ένας εκ των διδασκόντων του μαθήματος. Ο συντονιστής του μαθήματος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, την παρακολούθηση της ανάπτυξής του και τον εν γένει συντονισμό του.

  Κάθε μάθημα αναπτύσσεται και παρουσιάζεται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του ΔΠΘ (Open e-class).

  Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, στο τέλος κάθε εξαμήνου σπουδών, οι ΜΦ προχωρούν στην αξιολόγησή τους μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώνουν ανωνύμως. Το ερωτηματολόγιο συντάσσεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., βάσει του προτύπου της ΑΔΙΠ. Τα ερωτηματολόγια χορηγούνται και συγκεντρώνονται από τη Γραμματεία και αντίγραφά τους παραδίδονται στον συντονιστή του μαθήματος. Η αξιολόγηση των μαθημάτων λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την εκάστοτε επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών.