ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
NextPrev

Περιγραφή του Π.Μ.Σ.

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία».

Σκοπός - Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιδιώκει να καταστήσει ικανούς τους απόφοιτούς του να κατανοούν τις οικολογικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διεργασίες, διά των οποίων λαμβάνουν χώρα αλλαγές που σχετίζονται με το περιβάλλον, με σκοπό να είναι ικανοί να προωθήσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση και διάδοση της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Συναφώς, η εμπλοκή τους στη σχετική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα συνιστά κεντρικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. Στην κατεύθυνση αυτή το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση επιστημόνων που να:

   α) δραστηριοποιούνται είτε στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανώσεις και να διαμορφώνουν, ανάλογα με τον τομέα της δραστηριότητάς τους, εκπαιδευτικές δράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία.
   β) εργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες, αλλά και να ηγούνται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από τις κοινωνικές αλλαγές, τις σχετιζόμενες με την ποιότητα του περιβάλλοντος.
   γ) συνδυάζουν γνώσεις παραγόμενες από τις κοινωνικές, ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές επιστήμες, προκειμένου να κατανοούν την περιβαλλοντική/οικολογική προβληματική και να σχεδιάζουν λύσεις στην προοπτική της αειφορίας.
   δ) είναι σε θέση, εμπλεκόμενοι στην προβληματική της περιβαλλοντικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής ηθικής, να επεξεργάζονται πολιτικά προβλήματα και ηθικά διλήμματα, να συγκροτούν επιχειρηματολογίες και να προάγουν τις περιβαλλοντικές αξίες, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και ηθικών φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών.
   ε) παράγουν και να χρησιμοποιούν επαρκώς έναν οικολογικό-περιβαλλοντικό λόγο σε αναπτυξιακές – αειφορικές δράσεις και
   στ) καλλιεργούν τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος σε παιδαγωγικό πλαίσιο και να προάγουν την αντίστοιχη ιδέα στη συνείδηση της κοινής γνώμης.